LEADERS ARE MADE

NOT BORN

Pengenalan

Program TURIYA Penuntut Sekolah Rendah adalah Program Integrasi Nasional yang memfokuskan kearah Pembangunan Sosial Pelajar Sekolah Tamil dalam pembentukan budaya dan karakter yang positif untuk menghadapi cabaran sosial. Program ini adalah program pencegahan dan berkonsepkan “Handholding” bagi memastikan pelajar diterapkan dengan nilai-nilai murni serta “Life Skills” agar mereka dapat mengelakkan diri dari terlibat dalam sebarang aktiviti berisiko dan delinkuen semasa di sekolah menengah.

Projek

BUKU LATIHAN DWI BAHASA

B.MELAYU & TAMIL

TURIYA

Membawa maksud Kesedaran Suci. Seseorang pelajar yang ingin berjaya perlu mendalami tujuan dan matlamat secara rohani. Kesedaran ini perlu dipraktikan sepenuh masa agar matlamat dan tujuan tersebut dapat dicapai sepenuhnya dalam kehidupan.


Program TURIYA Penuntut Sekolah Rendah adalah Program Integrasi Nasional yang memfokuskan kearah Pembangunan Sosial Pelajar Sekolah Tamil dalam pembentukan budaya dan karakter yang positif untuk menghadapi cabaran sosial. Program ini adalah program pencegahan dan berkonsepkan “Handholding” bagi memastikan pelajar diterapkan dengan nilai-nilai murni serta “Life Skills” agar mereka dapat mengelakkan diri dari terlibat dalam sebarang aktiviti berisiko dan delinkuen semasa di sekolah menengah.


Program ini menyasarkan seramai 18,000 pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 yang dipilih dari Sekolah Kebangsaan Tamil negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Perak, Pahang, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Kelantan.


Teras program Turiya berpandukan kepada 5 modul utama yang berkonsepkan kepada :
1. INTEGRASI NASIONAL
2. KEPIMPINAN & KERJAYA
3. JENAYAH & GEJALA SOSIAL
4. PERLAKUAN GAYA HIDUP SIHAT & KESEJAHTERAAN MENTAL
5. KEAGAMAAN & KEROHANIAN


Kem dan Latihan akan dijalankanmengikut modul khas yang akan dilaksanakan oleh penceramah dan pelatih berpengalaman mengikut kepakaran dan keperluan modul.


Program Kem Turiya ini juga merangkumi aktiviti Latihan Kepada Pelatih (TOT) kepada Penceramah, Fasilitator dan pembantu Fasilitator seramai 2,100 orang yang perlu dilaksanakan di peringkat awal untuk melaksanakan program Turiya kepada para pelajar.

YSS

Yayasan Strategik Sosial (YSS) adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang didaftarkan sebagai sebuah Yayasan untuk berkhidmat kepada masyarakat tanpa motif keuntungan. YSS ditubuhkan pada tahun 1998 untuk menangani masalah sosial masyarakat India Malaysia secara sistematik dengan menggunakan kaedah Intergrasi Sosial dalam mencapai pembangunan holistik.

YSS dipimpin oleh Lembaga pengarah yang dipengerusikan oleh Y.Bhg Tan Sri Prof Datuk Dr. T. Marimuthu. Ahli-ahli Lembaga pengarah terdiri daripada pemimpin masyarakat dan pakar rujuk yang mempunyai pengalaman dalam mengurus kerja-kerja pembangunan sosial dan kajian sosial.

Berbagai program dan aktiviti sosial untuk pembangunan individu, keluarga dan masyarakat telah diusahakan oleh YSS melalui berbagai kajian sosial semasa yang dilakukan diperingkat kawasan kejiranan bandar hingga ke kawasan pendalaman seluruh negara. Hampir semua kajian dan laporan perlaksanaan aktiviti sosial yang relavan untuk pembangunan masyarakat India Malaysia telah disediakan untukkerajaan Malaysia khasnya kepada Unit Perancang Ekonomi , Jabatan Perdana Menteri.

Menerapkan nilai-nilai moral dan etika berasaskan kepada konsep RUKUN NEGARA ke arah pembentukan personaliti individu positif yang memfokuskan kepada pembangunan Sahsiah, Life Skills, Kepimpinan,Gaya Hidup Sihat, dan semangat Patriotisma seorang

Memperkukuhkan integrasi nasional dan semangat kenegaraan patriotism kearah pembentukan semangat Negara Bangsa dalam kalangan pelajar sekolah

Menyemai semangat perpaduan melalui Pengunaan Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Melayu dikalangan pelajar India supaya dapat memantapkan semangat kerjasama berbilang kaum dalam menjayakan agenda negara.

Melahirkan pelajar yang berwawasan untuk berjaya mencapai cita-cita diri,harapan keluarga dan wawasan negara melalui pendidikan akademik dan latihan kemahiran.

Memberikan pengetahuan mengenai aktiviti jenayah dan aktiviti tidak bermoral kepada pelajar sekolah rendah untuk menghadapi cabaran gejala sosial di alam remaja.

Melengkapkan pelajar dengan motivasi dan panduan ketahanan mental menangani pelbagai ancaman sosial di alam remaja dan seterusnya, membentuk masyarakat muda yang mengamalkan budaya pintar dan gaya hidup yang positif.

Menyemai semangat kepimpinan dalam apa jua bidang, supaya para pelajar mempunyai kualiti kepimpinan di peringkat sekolah menengah mahupun di luar sekolah.

LAGU TURIYA

MEDIA KAMI

PENAJA

TRAINING OF TRAINERS ( TOT )

Latihan Penyelaras dan Latihan (TOT) Jurulatih akan dijalankan bagi semua penyelaras, sukarelawan dan fasilitator program yang akan membantu dalam proses pelaksanaan program. Program akan dilaksanakan mengikut jadual oleh jawatankuasa perlaksanaan yang akan merangkumi Pakar Rujuk, Penyelaras program, Penceramah, Jurulatih, Fasilitator dan Sukarelawan.

MODUL-MODUL

COPYRIGHT OF YSS, POWERED BY DRAVIDAA INTELLIGENCE SDN. BHD.